(ΗΚ)      ΚΡΟ­Α­ΤΙΑ – CROATIA (1030 λέξεις)

Επίσημη Ονομασία: Republika Hrvatska

Δημοκρατία της Κροατίας

Έρευνα - Κείμενο: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Σεπτέμβριος 1997 – 2001 

Η επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους του κάθε κράτους, εξασφαλίζει στον περιηγητή περισσότερη γνώση, ασφαλή προσέγγιση, κοστολόγια και πληροφορίες για θέματα που μπορεί να διαφοροποιήθηκαν, ακόμα και κατά την έκδοση αυτού του οδηγού: www.htz.hr   www.vlada.hr/eindex.html  www.htz.hr/tips/index.php www.zagreb-touristinfo.hr  www.zagreb-convention.hr Κωδικός χώρας στο Internet .hr 

1.         ΒΑ­ΣΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Πρωτεύουσα:    Ζάγκρεμπ

Γλώσσα:           Κροατική, Σερβική

Νό­μι­σμα:           HR Kuna (1 Kuna = 100 Lira) 1 Kuna = 0,13317 σε όρους ΕΥΡΩ

Ι­σο­τι­μί­α:            Συχνές μεταβολές, δείτε το ειδικό δελτίο συναλλάγματος της Τράπεζας Ελλάδος.

Πλη­θυ­σμός:      4.774.000 κάτοικοι

Έκταση:            56.610 τ.χ. (84 κάτοικοι / τ.χ.) 

Καταστήματα:    Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

                        08:00 - 20:00

                        Σάβ­βα­το: 08:00 – 14:00 / 15:00

Τρά­πε­ζες:         Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

                        07:00 - 19:00

                        Σάβ­βα­το: 07:00 - 13:00 info ATM www.zaba.hr www.splitskabanka.hr

Τηλεφωνική Κλήση Κροατίας από Ελλάδα 00385 + αριθμός Περιοχής (χωρίς το μηδέν) + αριθμός κλήσης. Από την Κροατία (τοπικό) συμβουλευόμαστε τους Τηλεφωνικούς Καταλόγους για τον αριθμό κλήσεως πόλης προσθέτοντας εμπρός από τον αριθμό το 0 (μηδέν) π.χ. Ζάγκρεμπ 01. 

Κωδικός χώρας για πινακίδες οχημάτων: HK

Καλύτερη εποχή για ταξίδι: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2.         ΤΗ­ΛΕ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΝΑ­ΓΚΗΣ

Α­στυ­νο­μί­α:        92

Α­σθε­νο­φό­ρο:    94

Πυ­ρο­σβε­στι­κή:  93 

3.         Ο­ΡΙΑ ΤΑ­ΧΥ­ΤΗ­ΤΑΣ - ΚΟ­ΣΤΟΣ ΤΡΟ­ΧΑΙΩΝ ΠΑ­ΡΑ­ΒΑ­ΣΕ­ΩΝ

Όρια: Ε­ντός πό­λης το όριο εί­ναι 60, έ­ξω α­πό πό­λεις 90-100 και σε αυ­τοκι­νη­τό­δρο­μους 130 χλμ. Το ποσοστό αλ­κο­όλ που ε­πι­τρέ­πε­ται να α­νι­χνευ­θεί εί­ναι 0,5‰. Πά­νω α­πό αυ­τό το πο­σοστό ε­άν συλ­λη­φθεί­τε να ο­δη­γεί­τε το πρό­στι­μο ξεκινά από 190 ΕΥΡΩ (65.000 δρχ), και φτάνει έως 381 ΕΥΡΩ (130.000 δρχ).

Η παρα­βί­α­ση δι­πλής δια­χω­ρι­στι­κής 23 ΕΥΡΩ (8.000 δρχ), Η πα­ρα­βί­α­ση του ο­ρί­ου τα­χύ­τη­τας αυ­ξά­νει γε­ω­με­τρι­κά κά­θε 20 χλμ. Τα πρώ­τα 20 χλμ, κοστίζουν 23 ΕΥΡΩ (8.000 δρχ). Η πα­ρα­βί­α­ση του κόκ­κι­νου ση­μα­το­δό­τη κο­στί­ζει 47 ΕΥΡΩ (16.000 δρχ) ενώ το πα­ρά­νο­μο παρ­κά­ρι­σμα αρ­χί­ζει α­πό 10, 56 ΕΥΡΩ (3.600 δρχ), έ­ως 25 ΕΥΡΩ (8.500 δρχ. Τα φώ­τα στις μο­το­συ­κλέ­τες πρέ­πει να εί­ναι α­νοι­χτά συνεχώς (μεσαία σκάλα). 

4.         ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΚΡΟ­Α­ΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Τζαβέλα 4

Νέο Ψυχικό - Α­θή­να

Tηλ 0106877037, 6877033

            ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΟ­Α­ΤΙΑ

Opaticka 12

10000 Zagred

Tηλ 003851 4810444, 4810437, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ελληνικό κλιμάκιο Ζάγκρεμπ, Τηλ 003851 6141222

Αν τύχει να εμπλακείτε σε κάποιο περιστατικό ή χρειαστείτε νομικές συμβουλές για κάποιο δύσκολο ζήτημα ζητήστε από την πρεσβεία την συνδρομή τους. Για κάτι απλό είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν. Για πιο πολύπλοκο ζήτημα θα σας συστήσουν δικηγόρο που πιθανώς δεν θα μιλά ελληνικά. Αν εσείς γνωρίζετε την γλώσσα δεν υπάρχει πρόβλημα, αν όχι, να ζητήσετε από την πρεσβεία ή το αστυνομικό τμήμα να σας διαθέσουν εθελοντή διερμηνέα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσλάβετε εσείς. 

5.         Ο­ΔΙ­ΚΗ ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΕΣ

Σε ό­λους τους κε­ντρι­κούς αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μους και στους δευ­τε­ρεύ­ο­ντες δρό­μους με­γά­λης κυ­κλο­φο­ρί­ας υ­πάρ­χουν τη­λέ­φω­να S.O.S. Α­πό ε­κεί κα­λέ­στε το 987 α­πό ό­λη την χώ­ρα. Το Snake System της ΕΛ­ΠΑ ι­σχύ­ει στην α­κό­λου­θη διεύ­θυν­ση:

HAMSS - Hrvatski Auto I moto Sportski Savez, Draskoviceva 25, Zagreb 41000, PO Box 0218, Τηλ +385 1 454433, Τηλ +385 1 415800 (Ο­δι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες), Ώ­ρες λει­τουρ­γί­ας Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή, 07:30 - 15:30, Πέ­μπτη 07:30 - 17:30 Προ­σο­χή: Με­τά την λή­ξη του ω­ρα­ρί­ου δεν δί­δε­ται ο­δι­κή βοή­θεια. Ει­δι­κό­τε­ρα δεν υ­πάρ­χει ο­δι­κή βο­ή­θεια ό­ταν βρα­διά­σει έ­ως ό­του ξη­μερώ­σει, πα­ρά μό­νο μέ­σα σε με­γά­λες πόλεις. 

6.         ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΙ­ΚΕΣ Ο­ΜΟ­ΣΠΟΝ­ΔΙΕΣ - ΛΕ­ΣΧΕΣ  

Όλες οι λέσχες που διαθέτουν παρουσία στο δίκτυο αναφέρονται αναλυτικά στο: www.motorcycle.com/mo/clubs.html και στο www.moto-directory.com/clubs/regional-foreign.htm και είναι τα Demons Motorcycle Club & MC Hollister Zagreb

HAMSS - Hrvatski Motociklisticki Savez, Trg Sportova 11, Dom Sportova, Zagreb 10000, Τηλ +385 1 3650507, 3650597, Fax +385 1 3091119, 3091128, Από την ομοσπονδία μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τα club: ΗΜΚ Zagreb,

C.A.M.C – Croatian auto – moto Club, www.hak.hr

HAK – Hrvatski Auto Klub, Croatian Automobile Association +385 1 4640800 

7.         ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτες υπάρχουν της εταιρείας Freytag & Berndt ‘’Croatia 2 – Dalmatian’’ σε κλίμακα 1:250.000, και ‘’Yugoslavia – Slovenia – Croatia’’ σε κλίμακα 1:600.000. Επίσης ο RV Verlag ‘’Jugoslawische – Adriakuste’’ σε κλίμακα 1:300.000., που περιλαμβάνει την Κροατία τμήμα της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης & τμήμα της Σλοβενίας. Ταξιδιωτικός οδηγός υπάρχει ο Lonely Planet ‘’Croatia’’. Όσοι ταξιδέψουν με πλοίο ως την Τεργέστη μπορούν στο βιβλιοπωλείο της ο­δού S. Francesco 20, Τηλ 040 635954 να α­γο­ρά­σου­ν χάρ­τες και του­ρι­στι­κούς ο­δη­γούς για ό­λα τα κράτη της πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βί­ας.

ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

Στα γραφεία πληροφοριών υπάρχει ο τουριστικός χάρτης ‘’Κροατία’’ που δίδεται δωρεάν.  Γενικός Χάρτης υπάρχει ο ‘’Adria & Dalmatien’’ σε κλίμακα 1:200.000, ‘’Slovenia  - Adria’’ σε κλίμακα 1:500.000 και ο γενικός ‘’Sudost – europa’’ της ADAC. Η Εταιρεία Freytag und Berndt έχει τον τίτλο ‘’Yugoslavia – Slovenia – Croatia σε κλίμακα 1:600.000. 

8.         YOUTH HOSTELS

            Ξενώνες νεότητας σε όλον τον Κόσμο www.nncamp.com/hfhs    www.hostels.com   www.hosteweb.com      www.hostelworld.com

Πρέπει να διαθέτετε την διεθνή κάρτα IYHF την οποία προμηθεύεστε από οποιαδήποτε Youth Hostel Association. 

9.         ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ www.istrien.com/kazela

            Ξενοδοχεία & Πανσιόν www.motor-bike-hotels.com   www.hotel-sturn.com

Δεν υ­πάρ­χουν κά­μπιν­γκ που διαχειρίζονται από λέσχες ή ομοσπονδίες μοτοσυκλετιστών στην Κροατία. Μπο­ρεί­τε ό­μως να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε με την HAMSS - Hrvatski Motociklisticki Savez, για να σας στεί­λουν λί­στα με τα προ­τει­νό­με­να από τους Κροάτες μοτοσυκλετιστές. Πληροφορίες επίσης δίνονται και από τα τουριστικά γραφεία, στις διευθύνσεις που αναφέρονται εδώ. 

10.        ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπουργείο Τουρισμού www.mint.hr  Όλες οι πόλεις διαθέτουν τουριστικά γραφεία στο δίκτυο. Ανάλογα την διαδρομή που έχετε χαράξει επικοινωνήστε μαζί τους για λεπτομέρειες.

Dubrovnik – Nereta County, Cvijete Zuzoric 1/I, Dubrovnik 20000, Τηλ +385 020 413 301, Fax +385 020 413745

Istra County, Pionirska 1, Porec 52440, Τηλ +385 052 452797, Fax +385 052 452796 www.istra.com

Koprinvnica Τηλ +385 048 624408, Fax +385 048 624407 www.ring.net

Opatija Τηλ +385 051 272988, Fax +385 051 272909 www.kvarner.hr

Split Τηλ & Fax +385 021 362561 www.damacija.net

Zadar Τηλ +385 023 315107, Fax +385 023 315316 www.zadar.hr

Korcula Τηλ +385 020 715867, Fax +385 020 715866 www.korcula.net

Στην διεύθυνση www.htz.hr/tips/index.php?mmit=menu_root&mit=tz αναφέρονται όλες οι πόλεις, τα γραφεία τουρισμού με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. 

11.        ΕΙ­ΔΗ ΚΑΙ ΤΙ­ΜΕΣ ΒΕΝ­ΖΙ­ΝΗΣ www.ina.hr

            Leaded             Unleaded 95                       Unleaded 98

            -----------            6,38 HRC (0,84 EUR)         6,75 HRC (0,90 EUR) 

ΧΡΗ­ΣΙ­ΜΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ & ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η εταιρεία Jadrolinija www.jadrolinija.tel.hr/jadrolinija εξυπηρετεί τα δρομολόγια ανάμεσα στα 1185 νησιά της Κροατίας και τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις Stari Grad – Split – Ancona, Korcula – Split – Vis – Ancona, Zadar – Ancona. Επίσης η Ιταλική Adriatika www.adriatica.it Άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τοπικά δρομολόγια www.korcula.net www.losinj-plov.hr info κρατήσεις εισιτηρίων για όλα www.jadroagent.com

Wednesday the 20th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.